Automatyka, pneumatyka, narzędzia pomiarowe, czujniki, sterowniki PLC, akcesoria pneumatyczne, enkodery, falowniki, programowanie sterowników plc i paneli HMI, kompresory, sprężarki | Tools4experts.

Masz pytania?

797 943 466 25-304 Kielce, ul. Duża 6

Polityka Prywatności Tools4Experts

Data aktualizacji 23.05.2018

Omówienie:

 1. Ten dokument wyjaśnia, jakie informacje są zbierane w związku ze świadczeniem usług firmy Tools4Experts Adam Dmoch (zwany dalej Tools4Experts). Wyjaśnia on także jak wykorzystujemy te informacje, gdzie je przechowujemy i jak je chronimy.
 2. Aby korzystanie z usług firmy Tools4Experts było możliwe musimy przetwarzać twoje dane. Do przetwarzania części z nich jesteśmy zobligowani na mocy przepisów prawa w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne. Jeżeli będziemy musieli przetwarzać Twoje dane do jakichkolwiek innych celów, zawsze poprosimy z góry o twoją zgodę.
  Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim w celach marketingowych.
 3. Niniejszy dokument wyjaśnia również jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych. Określa Twoje prawo do wglądu w dane, ich edycję oraz usunięcie.
 4. Aby móc korzystać z usług Tools4Experts należy zaakceptować niniejsza Politykę Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości, prosimy o wiadomość na adres tools4experts@gmail.com.

Tekst pełny:

 1. KIM JESTEŚMY?
  Jako firma Tools4Experts z siedzibą w Kielcach jesteśmy zgodnie z europejskimi przepisami administratorem danych osobowych (w dalszej części określamy się jako „Tools4Experts”).
  Można skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod adresem:
  tools4experts@gmail.com
  albo drogą tradycyjną:
  Tools4Experts Adam Dmoch
  ul. Duża 6/3
  25-304 Kielce
 2. CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?
  1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich naszych usług, telefonicznej oraz emailowej obsługi Klienta, obsługi reklamacji, asysty technicznej, usług sprzedaży, usług newslettera oraz wszelkich innych świadczonych przez nas usług (w dalszej części nazywanych w skrócie „usługami Tools4Experts”).
  2. W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje ochronę danych osobowych oraz innych danych nie będących danymi osobowymi, które uzyskujemy od Klienta w związku z korzystaniem usług Tools4Experts („dane osobowe” oznaczają informację, które same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi pozwalają zidentyfikować Klienta).
  3. Szanujemy prawo do prywatności i będziemy przetwarzać dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.
 3. JAKIE DANE ZBIERAMY I JAK SĄ ONE WYKORZYSTYWANE I PRZETWARZANE?
  1. Tools4Experts może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:
   1. Imię i nazwisko oraz adres, jeśli jesteś osobą prywatną lub nazwę firmy, NIP oraz adres jeśli jesteś firmą.
   2. Twój adres email
   3. Numer telefonu
   4. Numer konta bankowego
   5. Wszelkie inne dane które są nam przekazywane za pośrednictwem naszych usług, w szczególności poprzez kontakt emailowy lub telefoniczny.
   6. Pamiętaj że przekazujesz nam również dane osobowe Odbiorców paczek. Są one chronione na równi z Twoimi, ale przekazując te dane do Tools4Experts musisz mieć świadomość ich przekazania oraz zgodę tych osób na ich wykorzystywanie i przekazanie w celu realizacji transakcji. Pamiętaj że dla tej grupy jesteś Administratorem, dla którego wykonujemy powierzenie przetwarzania danych.
  2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Tools4Experts?
   Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku ze złożoną transakcją w Tools4Experts:
   1. Umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną, generowanie listów przewozowych oraz wystawiania faktur
   2. Zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
   3. Obsługę reklamacji lub przekazanie reklamacji do Kuriera, gdy złożysz taką reklamację
   4. Obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz
  3. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych oraz rachunkowych.
   Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Tools4Experts, którym jest:
   1. Zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
   2. Obsługa Twoich próśb
   3. Windykacji należności, prowadzenie postepowań sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych
   4. Prowadzenie analiz statystycznych
   5. Przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
  4. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
   Tools4Experts wymaga podania przez Ciebie niektórych danych osobowych, w zawiązku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie oraz w przypadku innych czynności, które wymagają kontaktu z Tools4Experts. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twoich transkacji, ani w inny sposób pomóc Tobie w rozwiązywaniu zgłoszonych problemów, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług firmy Tools4Experts. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 4. JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC FIRMY Tools4Experts W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?
  1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
   Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
   1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Tools4Experts; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
   3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  2. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
   Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
 5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. Tools4Experts może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Serwis w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności firmom kurierskim oferowanym w ramach serwisu, a także podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, rozliczeniowe lub audytowe.
  2. Serwis może również przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  1. Tools4Experts przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji. Szczegółowe dane dotyczące transakcji złożonych w firmie Tools4Experts, a także wystawionych dokumentów finansowych, przechowywanie są przez okres minimum 5 lat, chyba że Klient wyrazi zgodę na ich wcześniejsze usunięcie.
  2. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
  3. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Tools4Experts zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
  1. Twoje wybrane dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w celu realizacji usług realizowanych przez Tools4Experts, do poniższych podmiotów w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską:
   1. do firm kurierskich
 8. CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?
  1. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
Pobierz plik w pdf Wróć do strony